Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-09: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018

RK-03-2018-09.pdf, RK-03-2018-09pr01.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-03-2018-09
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK schválen rozpočet kraje. Na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část byly alokovány prostředky v celkové výši 6 200 000 Kč. Tyto prostředky jsou plánovány jako finanční příspěvek Krajskému sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina a na příspěvky obcím kraje na rozvoj a udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2018.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana nyní navrhuje rozdělit částku 4 300 000 Kč na základě vyhlášeného dotačního programu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018“ (dále jen Zásady).

Dotace dle navržených Zásad (RK-03-2018-09, př. 1) bude poskytnuta obcím za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany (JPO) obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2018. O dotaci budou moci žádat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní působností vybavenou cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS). Maximální výše dotace je navržena podle kategorie JPO v rozmezí 15 000–44 500 Kč (dále jen „dotace na akceschopnost“).

V Zásadách na letošní rok oproti zásadám na roky 2017 a 2016 již nejsou zohledněny obce, které v předchozím roce nečerpaly dotaci, přestože splňovaly podmínky pro její čerpání. V těchto případech byla maximální dotace u jednotlivých kategorií JPO zvýšena na dvojnásobek. Jednalo se však o přechodné období, kdy se změnil systém čerpání dotace z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do té doby nemusely obce o dotaci žádat a byla jim rozdělována na základě zásad automaticky. Nový systém zprvu způsoboval obcím obtíže, ale v současné době již novému systému přivykly a zohlednění tak není nutné.

Ostatní podmínky a způsob čerpání dotace zůstává stejný jako v předchozích letech.

Poskytnutím dotace na rozvoj a udržení akceschopnosti JPO je splněna podmínka § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který kraji ukládá přispívat obcím na financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02434.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

 

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina souhlasí Usnesení 01/EH/2018/BK

s předloženým materiálem „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018“.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu RK-03-2018-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz