Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-10: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

RK-03-2018-10.pdf, RK-03-2018-10pr01.pdf , RK-03-2018-10pr02.pdf , RK-03-2018-10pr03.pdf , RK-03-2018-10pr04.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-03-2018-10
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 4
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě dopravních automobilů 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV – GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV – GŘ HZS ČR.

Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR, a v jednotlivých případech poskytnout obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní dotace. Maximální celková částka, plánovaná pro rok 2017 byla 21 mil. Kč. Tato částka se odvíjela od celkové výše dotace schválené MV – GŘ HZS ČR na rok 2017 (31 mil. Kč) a počtu obcí, které o dotaci mohli požádat. V Programu bylo na rok 2017 evidováno z Kraje Vysočina 200 obcí žádajících o dopravní automobil. MV – GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na dopravní automobil 69 obcím. Dotace byla rozdělována dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků. Obce žádaly i o dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic, ale ty nebyly pro rok 2017 v Kraji Vysočina z Programu poskytovány.

Většina obcí, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na dopravní automobil, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (1/3 celkové ceny projektu, max. 300 000 Kč). Tyto žádosti projednalo zastupitelstvo kraje a usneseními č. 0011/01/2017/ZK, č. 0085/02/2017/ZK, č. 0238/04/2017/ZK, č. 0345/05/2017/ZK, č. 0441/06/2017/ZK a č. 0535/07/2017/ZK bez výhrad schválilo. Celková výše dotací těmto obcím činí 20 301 948 Kč. Jednalo se o žádosti došlé do 24. 11. 2017. Po tomto datu požádaly kraj o dotaci na dopravní automobil obce Rozseč a Rouchovany, které mají rovněž schválenou státní dotaci. Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 20 901 948 Kč. Z celkového počtu 69 možných bylo do 15. 1. 2018 předloženo 69 žádostí. V celkovém souhrnu dotací je zahrnuta i jedna obec, které plynul nárok na dotaci z roku 2016, ale svoji žádost doručila až na začátku roku 2017. Proto není tato obec zahrnuta v součtu žádostí z roku 2017.

Obce žádaly o krajskou dotaci během celého roku, tak jak se jim dařilo realizovat podmínky dané pro čerpání státní dotace a nákup dopravního automobilu. Vlivem velkého počtu požadavků se rovněž prodlužovaly termíny dodávek ze strany prodejců. Z těchto důvodů podávaly obce své žádosti o krajskou dotaci v rozdílných termínech a některé až na začátku letošního roku.

Pro srovnání v roce 2016 uzavřel kraj smlouvu o dotaci na dopravní automobil s 55 obcemi v celkové výši 16 316 986 Kč.

Obec Hradec, která již má s krajem uzavřenu smlouvu na dotaci na dopravní automobil, se na kraj obrátila s žádostí o prodloužení termínu pro čerpání dotace (RK-03-2018-10, př. 3). Původní záměr ze strany MV – GŘ HZS ČR byl, aby se projekty obcí realizovaly a státní dotace čerpaly vždy v daném rozpočtovém roce. V návaznosti na to byly stanoveny i termíny pro dotace poskytované krajem. Avšak vlivem skokového navýšení poptávky po dopravních automobilech (nejen z Kraje Vysočina) nejsou prodejci vždy schopni dodat požadované množství v potřebných termínech. Dodání ztěžují i specifické požadavky na technické vybavení automobilů plynoucí z jejich určení (vybavení jednotky PO). Termín dodání automobilu se tak v některých případech posouvá do následujícího roku. To je i případ obce Hradec, která se dostala do situace, kdy ne vlastní vinou není schopna dodržet termín uvedený ve smlouvě na dotaci uzavřenou s Krajem Vysočina. Obec Hradec žádala o posunutí termínu i v případě státní dotace a MV – GŘ HZS ČR její žádosti vyhovělo.

Návrh řešení
  1. Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce Rozseč a Rouchovany, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení dopravního automobilu a poskytnout jim dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 600 000 Kč dle materiálu RK-03-2018-10, př. 2. Dotace je v jednotlivých případech navržena ve výši 2/3 státní dotace, což činí maximálně 300 000 Kč (1/3 celkové ceny projektu). Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.
  2. Navrhuje se schválit žádost obce Hradec o prodloužení termínu realizace projektu (nákupu dopravního automobilu) a uzavřít dodatek ke stávající smlouvě s novými termíny realizace. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly termínům realizace pro státní dotaci (RK-03-2018-10, př. 4). Dodatek mění pouze termíny realizace, předložení vyúčtování a závěrečné zprávy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.
Stanoviska Odbor informatiky

Odbor Informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02440.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 260 000 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2018-10, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2018-10, př. 2;
  • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-03-2018-10, př. 4;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz