Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-20: FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"

RK-03-2018-20.pdf, RK-03-2018-20pr01.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-03-2018-20
Název FOND VYSOČINY – grantový program "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018"
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje prioritně páteřní sítě cyklotras a cyklostezek na území Kraje Vysočina. Záměrem je, aby vznikaly souvislé, bezpečné a komfortní koridory pro cykloturistiku a cyklodopravu.

Kvalitní základní a navazující doprovodná infrastruktura v této oblasti je výchozím předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu spojeného s cykloturistikou, rozšiřování nabídky možností pro rekreaci obyvatel a také zlepšování podmínek pro cyklodopravu jako jedné z významných forem udržitelné mobility.

Financování projektů na podporu rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy se na úrovni obcí realizuje především za využití dotačních titulů SFDI, MMR a zdrojů v rámci SF EU. Kraj Vysočina tímto grantovým programem, resp. jeho zaměřením a nastavením, vhodně doplňuje žadatelům strukturu možností spolufinancování v oblasti zejména menších projektů.

Tento grantový program byl vyhlášen poprvé v roce 2015 s alokací 1,5 mil. Kč v návaznosti na schválenou Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020. V roce 2016 byla podpora této oblasti prostřednictvím Fondu Vysočiny rozšířena o novou oblast podpory obnovy povrchů komunikací v rámci sítě cyklotras a navýšena i finančně na 4 mil. Kč. Výzva v roce 2017 byla ve stejném rozsahu i výši alokace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil pro rok 2018 k vyhlášení grantový program v objemu 8,4 mil. Kč dle materiálu RK-03-2018-20, př. 1.

Navrhovaná výše celkem 8,4 mil. Kč opět ve třech podprogramech reflektuje nejen převis poptávky z území na spolufinancování již podporovaných aktivit, ale současně umožní podpořit nově i oblast výstavby nových komunikací prioritně určených pro cyklisty. Nastavení specifických kritérií v rámci hodnocení projektových žádostí pak sleduje preferenci zkvalitňování prioritně sítě páteřních cyklotras a cyklostezek s nadregionálním významem.

Základní charakteristika a parametry podpory navržených tří podprogramů: A - Obnova a budování doprovodné infrastruktury v podobě odpočívek, realizace bezpečného parkování kol, elektromobilita a vybavení půjčoven kol (maximální možná podpora na jednu žádost je 100 tis. Kč); B -  Realizace projektové dokumentace přípravy výstavby cyklostezek včetně studií proveditelnosti cyklotras (maximální možná podpora na jednu žádost je 200 tis. Kč); C - Údržba, opravy včetně plošných oprav povrchů komunikací v rámci sítě značených cyklotras, celkové rekonstrukce a nově výstavby komunikací pro cyklisty (maximální možná podpora na jednu žádost je 500 tis. Kč, v případě výstavby pak 2 mil. Kč).

Grantový program je určen především pro veřejný sektor (obce, DSO, PO zřizované obcemi,...), nevylučuje se ale ani podání žádostí dalšími typy žadatelů do relevantních podprogramů (zejména A příp. C). Zaměření oblastí podpory jednotlivých podprogramů se vyjma výše uvedeného výrazného rozšíření podpory o novou výstavbu v podprogramu C a doplnění podporovaných aktivit v podprogramu A v zásadě nemění. Dále dochází k dílčím změnám nastavení specifických hodnotících kritérií z důvodu odpovídajícího zacílení podpory.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02430.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-20, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz