Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-21: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

RK-03-2018-21.pdf, RK-03-2018-21pr01.doc , RK-03-2018-21pr02.doc , RK-03-2018-21pr03.pdf , RK-03-2018-21pr04.pdf , RK-03-2018-21pr05.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-03-2018-21
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“) na realizaci projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a žádost o navýšení krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism.

Usnesením č. 0620/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 1 620  000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů projektu, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0301/04/2017/ZK rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o zápůjčce ve výši 1 620 000 Kč, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a  Vysočina Tourism dne 28. 6. 2017. Termín splatnosti zápůjčky byl stanoven touto smlouvou ke dni 31. 12. 2019. Na účet organizace bylo do dnešního dne ve dvou splátkách zasláno 1 010  000 Kč.

Projekt „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ byl úspěšně předložen do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020 (dále jen „NPPCRR“), Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu s plánovanými uznatelnými náklady ve výši 1 620 000 Kč a plánovanou dotací ve výši 50 % (tj. 810 000 Kč). Realizace probíhá dle mírně modifikovaného plánu zohledňujícího zejména dílčí změny u aktivity Turistická karta Vysočiny a poběží do 31. 12. 2018.

V roce 2017 se vyskytly komplikace v realizaci projektu způsobené nejasně nastavenými podmínkami dotačního titulu a přístupem poskytovatele dotace – Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR"). Shrnutí dosavadního vývoje a zejména jeho vliv na financování výdajů projektu jsou podrobně popsány v jednotlivých přílohách: Zpráva o realizaci projektu
RK-03-2018-21, př. 1, skutečný rozpočet projektu RK-03-2018-21, př. 2, Rozhodnutí o poskytnutí dotace RK-03-2018-21, př. 3 a Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace RK-03-2018-21, př. 4.

Na základě Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 12. 2017 byl ze strany MMR uznán nárok na dotaci ze státního rozpočtu pouze ve výši 390 062 Kč, odpovídající výši 26, 84 % skutečných způsobilých výdajů projektu. Tato dotace byla koncem roku 2017 ze strany MMR proplacena a následně dne 8. 1. 2018 došlo i k první splátce zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism ve výši 390 062 Kč na účet kraje.

Částku 336 543,35 Kč, odpovídající rozdílu mezi skutečnými celkovými uznatelnými náklady projektu (1 453 210,70 Kč) a schváleným finančním krytím spoluúčasti organizace (726 605,35  Kč) vč. obdržené výše dotace (390 062 Kč), potřebnou na dokrytí zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism nemá v současné době organizace finančně krytou. Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu celkových způsobilých nákladů a  vzhledem k výši částky by její úhrada z rozpočtu organizace představovala omezení odborné činnosti i provozu. Z toho důvodu žádá Vysočina Tourism o zajištění dokrytí finančních zdrojů spoluúčasti organizace ve výši 336 543,35 Kč skutečných způsobilých výdajů projektu, viz materiál RK-03-2018-21, př. 5.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 390 062 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje na zabezpečení dofinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ ve výši 336 543,35 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
  • schválit navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz