Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-22: FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018

RK-03-2018-22.pdf, RK-03-2018-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-03-2018-22
Název FOND VYSOČINY – grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2018
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina.

Grantový program „Bezpečná silnice 2018“ je rozdělen na tři podprogramy. Podprogram A řeší osvětlení přechodů pro chodce s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram B je zaměřen na výstavbu a modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy s maximální podporou 300 tis. Kč na jeden projekt. Podprogram C je zaměřen na výstavbu
a modernizaci parkovacích systémů P+R (parkovací místa pro přestup z auta na veřejnou linkovou a drážní dopravu v Kraji Vysočina) s maximální podporou 500 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) připravil k vyhlášení grantový program dle materiálu RK-03-2018-22, př. 1 určený pro obce a města na podporu zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina. Oproti loňskému ročníku grantového programu se zvyšuje počet podprogramů ze 2 na 3. Grantový program je rozšířen o podprogram C: Parkovací systémy P+R, který je zaměřen na výstavbu a modernizaci parkovacích systémů P+R (parkovací místa pro přestup z auta na veřejnou linkovou a drážní dopravu v Kraji Vysočina). U stávajících podprogramů A a B se předpokládá stejný rozsah podpory jako v předcházejícím roce. Podpořeny budou projekty řešící osvětlení přechodů pro chodce a výstavbu nebo modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 3 mil. Kč.

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu RK-03-2018-22, př. 1, a vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

Stanoviska Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina svým usnesením č. 001/01/2018/DK ze dne 11. 1. 2018 doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2018“.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02433.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu  RK-03-2018-22, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz