Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava

RK-03-2018-24.pdf, RK-03-2018-24pr01.pdf , RK-03-2018-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-03-2018-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále také „KSÚSV“) o 150 000 000 Kč. KSÚSV žádá dopisem, který je přílohou materiálu RK-03-2018-24, př. 1 o navýšení finančního krytí přílohy D1: Silnice II. a III. tříd a mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen příloha D1B) schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 na realizaci jmenovitých akcí dle přílohy RK-03-2018-24, př. 2. Jmenovité akce uvedené v příloze jsou připravené a je nezbytné schválit finanční krytí tak, aby mohla být neprodleně zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací a stavby úspěšně realizovat v roce 2018. KSÚSV přikládá i porovnání stavu mostních objektů v rámci jednotlivých krajů. Je navrhováno schválit finanční krytí těchto zvýšených nákladů KSÚSV zapojením části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 150 000 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit:

  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 ve výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro KSÚSV o 150 000 000 Kč na realizaci akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-03-2018-24, př. 2.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz