Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-26: Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín

RK-03-2018-26.pdf, RK-03-2018-26pr01.pdf , RK-03-2018-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-03-2018-26
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Nejepín
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem.

Obec Nejepín požádala o převod pozemků zastavěných chodníkem v k. ú. Nejepín. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 98-95/2010, kterým byl zaměřen pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený z pozemků par. č. 317, díl "a" a par. č. 328, díl "b" a pozemek nově označený par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín. Zaměřené pozemky par. č. 317/2 a par. č. 328/2 jsou zastavěny chodníkem.

Obec Nejepín realizovala stavbu chodníku v k. ú. a obci Nejepín na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina dne  11. 4. 2009. Smlouva byla schválena usnesením rady kraje č. 0392/10/2009/RK ze dne 16. 3. 2009.

Odbor dopravy a přestupků Městského úřadu Chotěboř vydal dne 2. 11. 2017 pod čj. MCH-62756/2017/ODAP/VS ke stavbě kolaudační souhlas.

Pozemky par. č. 317 a par. č. 328 v k. ú.  a obci Nejepín získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 84 pro k. ú. a obec Nejepín.

 

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem
98-95/2010 z pozemku par. č. 317, díl "a" a pozemku par. č. 328, díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem 98-95/2010  z pozemku par. č. 317, díl "a" a pozemku par. č. 328, díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín a doporučit zastupitelstvu kraje převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín. 

 

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem uvedených pozemků obci Nejepín.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s převodem pozemnků obci Nejepín.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 317/2 o výměře 52 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317, díl "a"  a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemku par. č. 328/2 o výměře 123 m2, odděleného geometrickým plánem č. 98-95/2010  z pozemku par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 317/2 o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku par. č. 317 díl "a" a pozemku par. č. 328 díl "b" a pozemek par. č. 328/2 o výměře 123 m2, oddělený geometrickým plánem č. 98-95/2010 z pozemku  par. č. 328 v k. ú. a obci Nejepín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nejepín.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz