Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-27: Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice

RK-03-2018-27.pdf, RK-03-2018-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-03-2018-27
Název Darování pozemku v k.ú. a obci Žirovnice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Město Žirovnice jako investor stavby "Přechod na silnici II/132 - Havlíčkovo nám. Žirovnice" nechalo po realizaci této stavby vyhotovit geometrický plán. Geometrickým plánem č. 1313-66-2017 se z pozemku par. č. 3691/1 ostatní plocha, silnice o výměře 2193 m2 v k.ú. a obci Žirovnice oddělil pozemek par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, který je zastavěn nástupním chodníkem k přechodu. Vlastníkem pozemku par. č. 3691/1 v k.ú. a obci Žirovnice je Kraj Vysočina. S pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Žirovnice nově oddělený pozemek   par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování tohoto pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice do vlastnictví města Žirovnice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice.

 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s převodem pozemku par. č. 3691/180 v k.ú. a obci Žirovnice na město Žirovnice.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem pozemku par. č. 3691/180 v k.ú. a obci Žirovnice na město Žirovnice.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3691/180 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1313-66-2017 z pozemku par. č. 3691/1 v k. ú. a obci Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz