Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-28: Návrh na rozhodnutí o změně usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

RK-03-2018-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-03-2018-28
Název Návrh na rozhodnutí o změně usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o změny usnesení samosprávných orgánů kraje přijatých v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ a návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na nově budovaný most.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0444/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 rozhodlo m. j. nabýt pozemek par. č. 260/11 o výměře 500 m2 oddělený z pozemku par. č. 260/7, pozemek par. č. 931/3 o  výměře 307 m2 oddělený z pozemku par. č. 279/2 a pozemek par. č. 931/10 o výměře 259 m2 oddělený z pozemku par. č. 869/3 v katastrálním území Rančířov, z vlastnictví obce Rančířov do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že na tyto pozemky bude uzavřena smlouva darovací, popř. smlouva kupní, přičemž kupní cena bude ve smlouvách kupních navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 500  Kč/m2.

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1931/37/2016/RK ze dne 7. 11. 2016, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK ze dne 13. 6. 2017, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK ze dne 25. 7. 2017, ve znění usnesení 1937/35/2017/RK ze dne 31. 10. 2017 rozhodla m. j. uzavřít nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 279/2 o výměře 188 m2, par. č. 869/3 o výměře 154 m2, par. č. 260/7 o  výměře 128 m2, par. č. 869/15 o výměře 91 m2 v katastrálním území Rančířov za cenu 20  Kč/m2/rok. I tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Rančířov.

O podmínkách převodu pozemků z vlastnictví obce Rančířov do vlastnictví kraje a podmínkách nájemní smlouvy proběhla řada jednání s výsledkem, že Zastupitelstvo obce Rančířov rozhodlo o odprodeji výše uvedených pozemků za cenu 300 Kč/m2 a o pronájmu pozemků nutných pro stavbu „II/602 Jihlava - JV obchvat“ za cenu 3 Kč/m2/rok.

Souběžně bylo s obcí jednáno o budoucím vlastnictví jednoho z objektů stavby. V rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ bude vybudován most přes silnici  II/602 v km 0,610 v katastrálním území Rančířov. Tento mostní objekt převádí stávající místní komunikaci přes trasu obchvatu. Nosná konstrukce je řešena jako jednotrámová z předpjatého betonu s  konzolami. Konstrukce mostu je vetknutá do masivních plošně založených železobetonových opěr. Most bude vybaven dvěma odvodňovači. Voda z povrchu nosné konstrukce je svedena pomocí skluzů po svazích zářezů do příkopů silnice II/602.

Vzhledem k tomu, že tento most propojuje místní komunikaci, která spojuje obec Rančířov s jeho místní částí je nutné již v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ vyřešit jeho budoucího vlastníka - uzavřít s obcí Rančířov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na budoucí přijetí daru stavebního objektu SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602.

Smlouvy nejsou předkládány jako přílohy tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ uzavřít s obcí Rančířov kupní smlouvu na pozemek par. č. 260/11 o výměře 500 m2 oddělený z pozemku par. č. 260/7, pozemek par. č. 931/3 o výměře 307 m2 oddělený z pozemku par. č. 279/2 a pozemek par. č. 931/10 o výměře 259 m2 oddělený z pozemku par. č. 869/3 v katastrálním území Rančířov za cenu 300 Kč/m2 a smlouvu nájemní na části pozemků par. č.  279/2 o výměře 188 m2, par. č. 869/3 o výměře 154 m2, par. č. 260/7 o výměře 128 m2, par. č.  869/15 o výměře 91 m2 v katastrálním území Rančířov za cenu 3 Kč/m2/rok. Protože dohodnutá kupní cena i cena pronájmu jsou odlišné od přijatých usnesení samosprávných orgánů kraje, je potřebné tato usnesení změnit - resp. doplnit.

Odbor majetkový proto navrhuje rozhodnout změnit příslušné usnesení rady kraje a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příslušné usnesení zastupitelstva kraje.

Odbor majetkový dále navrhuje radě kraje zveřejnit záměr převést darem stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602 a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rantířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o  budoucí darovací smlouvě na stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“.

 

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí

Návrh usnesení rozhoduje
  • změnit usnesení rady kraje č. 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK, ve znění usnesení 1937/35/2017/RK tak, že v usnesení se na konec první odrážky vkládá text "nájemní smlouva na pronájem částí pozemků ve vlastnictví obce Rančířov bude uzavřena za nájemné ve výši  3 Kč/m2/rok";
  • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést darem v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ nově vybudovaný stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rančířov;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-59, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2";
  • rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rančířov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekt SO 203 Most přes silnici II/602 v km 0,602, vybudovaný v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz