Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-29: Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky

RK-03-2018-29.pdf, RK-03-2018-29pr01.xls , RK-03-2018-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-03-2018-29
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Dubenky
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků zastavěných chodníky.

Obec Horní Dubenky předložila majetkovému odboru geometrický plán č. 347-116/2017, kterým byly zaměřeny chodníky v k. ú. Horní Dubenky, sídliště Janštejn a požádala o majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků. Požadované pozemky oddělené z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky jsou uvedeny v materiálu RK-03-2018-29, př. 1

Obec Horní Dubenky realizovala výstavbu chodníků na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky  dne 10. 12. 2014.  Smlouva byla uzavřena na základě usnesení rady kraje č. 2189/36/2014/RK ze dne 2. 12. 2014.

Na základě usnesení 0568/07/2014/ZK byla dne 20. 2. 2015 mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky uzavřena Smlouva o budoucí darovací smlouvě, kterou se budoucí obdarovaný zavazuje předložit budoucímu dárci geometrický plán, jímž bude vymezen rozsah dotčených pozemků, mimo jiné pozemku par. č.  837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky.  

Pozemek par. č. 837/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 56 pro k. ú. a obec Horní Dubenky.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky uvedené v materiálu RK-03-2018-29, př. 1, oddělené z pozemku par. č. 837/1 geometrickým plánem 347-116/2017  v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-03-2018-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem uvedených pozemků obci Horní Dubenky.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV Jihlava souhlasí s převodem pozemků obci Horní Dubenky.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-03-2018-29, př. 1 oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz