Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-31: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

RK-03-2018-31.pdf, RK-03-2018-31pr01.xls

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-03-2018-31
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorům stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 184a zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-03-2018-31, př. 1.

 

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2018-31, př. 1, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle výše uvedeného materiálu.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 11.1.2018, zn. KSAUSPO/179/2018.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pracoviště Třebíč zn.TSÚ/Noú006646/2017 ze dne 26.7.2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zn. KSAUSPO/12064/2017 ze dne 20.9.2017. 

Návrh usnesení rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-03-2018-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz