Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-33: Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"

RK-03-2018-33.pdf, RK-03-2018-33pr01.pdf , RK-03-2018-33pr02.pdf , RK-03-2018-33pr03.pdf , RK-03-2018-33pr03upr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-03-2018-33
Název Veřejná zakázka na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce skladu čp. 1960"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“.

Veřejná zakázka řeší úpravu vnitřní dispozice ve stávajícím objektu skladu, úpravu venkovní rampy, zateplení objektu včetně výměny oken a nového střešního pláště. Objekt se nachází v severovýchodním rohu areálu Nemocnice Pelhřimov. Součástí akce jsou i přípojky na inženýrské sítě a oprava přilehlých přístupových komunikací. Stavební úpravy budou provedeny v období od března 2018 do 15. 11. 2018. Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026, a to v částce cca 17 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku. OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 až 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-03-2018-33, př. 1;
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2018-33, př. 2;
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2018-33, př. 3.

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení – nejpozději 31. 1. 2018;
  • konec lhůty pro podávání nabídek – 14. 2. 2018 ve 13.00 hod. (předpoklad);
  • způsob hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje realizaci rekonstrukce.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu čp. 1960“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-03-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-03-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2018-33, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz