Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-34: Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace

RK-03-2018-34.pdf, RK-03-2018-34pr01.doc

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-03-2018-34
Název Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Háj, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Berka, E. Komínková, R. Sýkora, L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizaci Domov Háj, zřizované Krajem Vysočina.

Pro realizaci projektu "Transformace Domov Háj I." rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0334/04/2016/ZK nabýt úplatně pozemky par. č. st. 1816 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1067 – rodinný dům, par. č. 854/89 – orná půda o výměře 673 m2 a par. č. 854/93 – orná půda o výměře 267 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou.

Kraj Vysočina byl následně investorem rekonstrukce rodinného domu č. p. 1067 na ulici Pplk. Hradeckého ve Světlé nad Sázavou. Cílem projektu "Transformace Domov Háj I." bylo vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením Domova Háj. Nově bude služba poskytována komunitním způsobem, tedy v běžné zástavbě města. Jedná se o první projekt realizovaný v rámci projektu úplné transformace Domova Háj. Na výše uvedenou stavbu vydal místně příslušný odbor výstavby městského úřadu Souhlas s užíváním stavby.

Domov Háj, příspěvková organizace, v současné době užívá nemovitost, včetně součástí a příslušenství a pozemků tvořící jeden funkční celek, na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce schválené usnesením Rady Kraje Vysočina 0952/18/2017/RK. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou a to do doby předání nemovitostí do hospodaření Domovu Háj, příspěvkové organizaci, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.

Pozemky par. č. st. 1816, par. č. 854/89 a par. č. 854/93 získal Kraj Vysočina na základě kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2016 s právními účinky zápisu ke dni 26. 7. 2016.

Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Světlá nad Sázavou na LV č. 3354.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Pořizovací ceny jednotlivých nemovitostí budou v dodatku Zřizovací listiny doplněny. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz