Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-35: Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení

RK-03-2018-35.pdf, RK-03-2018-35pr01.doc , RK-03-2018-35pr02.docx , RK-03-2018-35pr03.pdf , RK-03-2018-35pr04.docx , RK-03-2018-35pr05.pdf , RK-03-2018-35pr06.docx , RK-03-2018-35pr07.pdf , RK-03-2018-35pr08.docx , RK-03-2018-35pr09.pdf , RK-03-2018-35pr10.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-03-2018-35
Název Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 10
Popis problému
Jedná se o řešení financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ a o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také „PKKV“).
 

1. Informace o projektu

Usnesením č. 1181/22/2017/RK rada kraje schválila Projektový záměr projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“,  jehož hlavním cílem  je řešit, modelovat, optimalizovat a zefektivňovat procesy napříč celým Krajským úřadem Kraje Vysočina a rozhodla předložit žádost o podporu tohoto projektu do výzvy č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.
Dne 13.12. 2017 kraj prostřednictvím systému ISKP14 obdržel vyrozumění, že  žádost o podporu splnila všechny podmínky věcného hodnocení a projekt byl doporučen k podpoře. Vydání Právního aktu bude následovat, způsobilost výdajů bude zahájena od března 2018. Podrobný popis projektu je uveden v příloze RK-03-2018-35, př. 1.

Rozpočet projektu je stanoven na 4 179,6 tis. Kč, z toho spolufinancování kraje (ve výši 5 %) je 210 tis. Kč.

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OAPŘ“) oslovil PKKV s objednávkou služeb na administraci uvedeného projektu. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Odsouhlasená „Objednávka administrace projektu“ (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu) uvedená v materiálu RK-03-2018-35, př. 2
RK-03-2018-35, př. 3,  je předkládána Radě Kraje Vysočina k informaci. Objednávka je vystavena na služby v celkové hodnotě 161 200 Kč. Příspěvek bude uvolňován průběžně, v roce 2018 jde o částku 40 300 Kč. Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistí alokaci finančních prostředků pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na projekt do návrhů rozpočtu 2019 a 2020.

Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách. 

 

2. Objednávka služeb dalších projektů

Radě kraje jsou předkládány následující objednávky služeb:

 

 • "Bezpečná nemocnice", registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007198"   (příjemcem služby je Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace) v celkové výši 89 700 Kč, materiály RK-03-2018-35, př. 4 a RK-03-2018-35, př. 5;

 • "Zvýšení bezpečnosti datového provozu", registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007191 (příjemcem služby je Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace) v celkové výši 89 700 Kč, materiály RK-03-2018-35, př. 6 a
  RK-03-2018-35, př. 7;

 • "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (příjemcem služby je Nemocnice Nové Město na Moravě) v celkové výši 351 318 Kč, materiály 
  RK-03-2018-35, př. 8 a RK-03-2018-35, př. 9.

 

V souladu s nastaveným procesem „objednávání“ služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 530 718 Kč, z toho v roce 2018 celkem 269 730 Kč.

 

3. Zpráva o provedených službách

Jde o vyúčtování projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava". Na řízení a administraci projektu byl na období 2017 PKKV na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina č. 2218/39/2017/RK ze dne 5.12.2017 poskytnut příspěvek ve výši 88 400 Kč, služby PK KV byly realizovány v plné výši dle objednávky.

Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice", "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"
  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro PKKV o částku 
   310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč)
  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů 
  RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7RK-03-2018-35, př. 8RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.

 

Dále se radě kraje doporučuje vzít na vědomí objednávky projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" dle příloh RK-03-2018-35, př. 2 a
RK-03-2018-35, př. 3, “Bezpečná nemocnice" dle příloh RK-03-2018-35, př. 4 a
RK-03-2018-35, př. 5,  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  dle příloh RK-03-2018-35, př. 6 a RK-03-2018-35, př. 7, "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"  dle příloh RK-03-2018-35, př. 8 a RK-03-2018-35, př. 9 a zprávu o provedených službách projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava" dle přílohy
RK-03-2018-35, př. 10.

 

Zároveň OAPŘ doporučuje zastupitelstvu kraje:

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč,
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.
Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví s navrženým rozpočtovým opatřením v souvislosti s administrací projektů v oblasti zdravotnictví souhlasí.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení připomínky.

Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ není uveden ve Střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020. Schválené finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou použity na spolufinancování (předpoklad cca 210 tis. Kč) a částečné předfinancování projektu.

 

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 310 030 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 310 030 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina", “Bezpečná nemocnice",  "Zvýšení bezpečnosti datového provozu"  a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 310 030 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" (40 300 Kč), “Bezpečná nemocnice" (89 700 Kč), "Zvýšení bezpečnosti datového provozu" (89 700 Kč) a "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě" (90 330 Kč);
bere na vědomí
ukládá

odboru analýz a podpory řízení, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-03-2018-35, př. 2, RK-03-2018-35, př. 3, RK-03-2018-35, př. 4, RK-03-2018-35, př. 5, RK-03-2018-35, př. 6, RK-03-2018-35, př. 7RK-03-2018-35, př. 8; RK-03-2018-35, př. 9 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení (31. 1. 2027), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 1. 2027), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 1. 2019), ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 1. 2027)
Termín 31. 1. 2027

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz