Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-37: Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)

RK-03-2018-37.pdf, RK-03-2018-37pr01.pdf , RK-03-2018-37pr02.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-03-2018-37
Název Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (OP Zaměstnanost 2014 – 2020)
Zpracoval L. Matoušková, I. Hanáková Kosourová, P. Benešová
Předkládá I. Fryšová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zprávu o realizaci č. 2 (dále jen „ZoR“) a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 (dále jen „ZŽoP“) projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (dále jen „projekt“) v rámci výzvy č. 027 Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OP Z“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 1. 1. 2017. Projekt se zaměřuje na posílení institucionálního zajištění – strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Klade si za cíl podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují ke 2. monitorovacímu období, tj. období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017.

ZoR dle materiálu RK-03-2018-37, př. 1 obsahuje informace o věcných aktivitách projektu realizovaných ve 2. monitorovacím období. Jde zejména o informace o realizovaných odborných aktivitách projektu (globální audit rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina, evaluace Strategie uplatňování principu rovnosti v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina), plnění monitorovacích indikátorů, zajištění povinné publicity a další informace v souladu s aktuálně platnou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP Z.

ZŽoP dle materiálu RK-03-2018-37, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 2. monitorovacího období. Za toto období si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 169 171,25 Kč, jedná se o náklady na externí služby spojené s realizací odborných aktivit projektu, dále pak o osobní náklady a s nimi související úhradu sociálního pojištění, zdravotního pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění pro 1 členku realizačního týmu na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti, a odpovídající podíl nepřímých nákladů.

Návrh řešení

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, čl. 2.2, je příjemce povinen předávat  poskytovateli údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a  to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do konce prvního měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období. Zprávy o realizaci projektu budou předkládány za každé šestiměsíční monitorovací období.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OddŘLZ“) navrhují Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 2, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2 a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit zprávu o realizaci č. 2 a zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

Zpráva o realizaci č. 2 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-03-2018-37, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-03-2018-37, př. 1 a RK-03-2018-37, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz