Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-39: Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

RK-03-2018-39.pdf, RK-03-2018-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-03-2018-39
Název Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení realizace projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (dále jen „projekt“) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020 (dále jen „OP TP“), a o zajištění předfinancování projektu.

Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina (dále jen „RSK“) je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém období 2014 – 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.

Dne 12. 10. 2015 byla v rámci OP TP, prioritní osy 1 (Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství), specifického cíle 1.3 (Podpořit kapacity pro implementaci evropských strukturálních a investičních fondů na nižší než národní úrovni) vyhlášena Výzva č. 3, která se zaměřuje mj. na podporu zajištění chodu regionálních stálých konferencí v jednotlivých krajích ČR. Smyslem výzvy je především podpořit činnost sekretariátů regionálních stálých konferencí, zabezpečení jejich zasedání, přípravu odborných podkladů pro jejich jednání a související činnosti. Dobu realizace projektu výzva stanovuje na 24 měsíců ode dne registrace žádosti v systému MS2014+, s tím, že po uplynutí této doby je možné podat další, navazující projekt. Žádosti o podporu lze předkládat průběžně od 13. 10. 2015.

Předkládaný záměr navazuje na projekt reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055  „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“, realizovaný v období 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018. Klade si za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK pro území Kraje Vysočina a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu. Bližší popis projektového záměru je uveden ve fiši projektu, která je obsahem materiálu RK-03-2018-39, př. 1. Doba realizace projektu bude v souladu s výzvou 24 měsíců se zahájením k 1. 3. 2018, s plánovaným celkovým rozpočtem max. 2 170 000 Kč. Dle podmínek výzvy bude min. 80 % rozpočtu projektu alokováno na refundaci osobních nákladů zaměstnanců sekretariátu RSK v rozsahu 1,5 úvazku (1 zaměstnanec na plný úvazek a 1 zaměstnanec na 0,5 úvazku) a zbývajících max. 20 % na ostatní náklady, zejména organizační a administrativní zabezpečení činnosti RSK. Pro personální obsazení zaměstnanců sekretariátu RSK bude pro úvazek 1,0 využito pracovní místo zachované ve struktuře krajského úřadu, odboru regionálního rozvoje (viz RK-17-2016-35). Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu realizace projektu, a to od 1. 3. 2018 od 28. 2. 2020. Pro tyto potřeby bude uvedené pracovní místo převedeno z oddělení regionálního rozvoje do oddělení strategického plánování. Zbývající 0,5 úvazku bude zajištěno v rámci kapacit stávajících zaměstnanců zařazených do odboru regionálního rozvoje.

Vzhledem k tomu, že dotace OP TP pokrývá 100 % uznatelných nákladů projektu (85 % z prostředků Kohezního fondu a 15 % ze státního rozpočtu) a bude proplácena v režimu ex-post, předpokládá se finanční účast Kraje Vysočina v projektu v rozsahu předfinancování způsobilých výdajů projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-03-2018-39, př. 1, uložit ORR dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení radě kraje a doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Projektová žádost včetně povinných příloh bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020. Dotace z OP Technická pomoc a ze státního rozpočtu pokryje 100 % způsobilých výdajů, projekt je ale nutné předfinancovat z Fondu strategických rezerv, případně z cizích zdrojů.

Grémium ředitele

Grémium ředitele: Souhlasí s projektovým záměrem.

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

o realizaci projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálu RK-03-2018-39, př. 1 v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;

ukládá

odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit její znění ke schválení rady kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz