Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-40: FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018

RK-03-2018-40.pdf, RK-03-2018-40pr01.doc , RK-03-2018-40pr02.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-03-2018-40
Název FOND VYSOČINY – grantový program NAŠE ŠKOLA 2018
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení základních škol umístěných v obcích kraje s maximální podporou 120 tis. Kč na jeden projekt. Tento program nahradil od roku 2016 program Naše školka. Cílem navrhovaného programu je udržet kapacity stávajících ZŠ a zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost. Každoročně se nyní počet žáků docházejících na ZŠ zvyšuje o cca 300 žáků v celém kraji. Zajištění dostupnosti základního vzdělávání zejména na venkově souvisí i se slaďováním rodinného a pracovního života obyvatel kraje. V kraji existuje více než 250 základních škol, z toho téměř polovina je jich malotřídních.

Návrh řešení
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program na podporu technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách základních škol dle materiálu RK-03-2018-40, př. 1. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grant ve výši 4 mil. Kč. Oproti roku 2017 došlo ve Výzvě programu k navýšení maximálního bodového zisku u specifických kritérií z 20 na 30 bodů (z důvodu změny platné šablony Výzvy GP). Dále došlo k upřesnění bodu 5) Výzvy – tento bod byl podrobněji vyspecifikován pro případ podání žádosti spojenou ZŠ a MŠ. Upřesněny a doplněny byly také uznatelné a neuznatelné náklady na základě zkušeností z předchozích ročníků programu (do neuznatelných nákladů byly doplněny provozní náplně přístrojů a drobné vybavení, do uznatelných nákladů byly doplněny náklady na dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy). Změny v rámci bodu 9) Základní kritéria a bodu 14) Způsoby podání žádosti jsou dány změnou platné šablony Výzvy GP. Změnový dokument je obsahem materiálu RK-03-2018-40, př. 2.
Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02436.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“ dle materiálu RK-03-2018-40, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz