Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-42: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-03-2018-42.pdf, RK-03-2018-42pr01.pdf , RK-03-2018-42pr02.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-03-2018-42
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-03-2018-42, př. 1 je příjemce povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu na jinou osobu a po stejnou dobu nesmí majetek bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina ani pronajmout.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci dle materiálů RK-03-2018-42, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž celé znění je obsahem materiálu RK-03-2018-42, př. 1, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2018-42, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1779 za podmínek uvedených v materiálu RK-03-2018-42, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz