Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-43: Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-03-2018-43.pdf, RK-03-2018-43pr01.pdf , RK-03-2018-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-03-2018-43
Název Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s prodejem stávajícího zdroje tepla na pevná paliva pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

 Rada kraje dne 26. 4. 2016 svým usnesením č. 0749/15/2016/RK rozhodla o poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2016 (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“). Celé znění Smlouvy o poskytnutí dotace včetně dodatku č. 1 je obsahem materiálu RK-03-2018-43, př. 1.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 je příjemce povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje Vysočina.

 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 11. 1. 2018 žádost o vydání souhlasu s prodejem instalovaného zdroje tepla dle materiálu RK-03-2018-43, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje žádost o udělení souhlasu s prodejem instalovaného zdroje tepla posoudil a s ohledem na skutečnosti a podmínky stanovené ve Smlouvě navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s prodejem stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 34 602 Kč včetně DPH.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0297 ve znění dodatku č. 1 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 34 602Kč včetně DPH.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz