Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-44: Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

RK-03-2018-44.pdf, RK-03-2018-44pr01.doc , RK-03-2018-44pr02.xlsx , RK-03-2018-44pr03.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-03-2018-44
Název Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
Zpracoval J. Kopecká, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 3
Popis problému

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2018. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2017, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2017. Podle předběžných výsledků činí nespotřebované prostředky základního běžného účtu kraje za rok 2017 více než 700 mil. Kč. Z  této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2018 ve výši 58 mil. Kč a navýšení kapitoly Zdravotnictví o částku 100 mil. Kč pro nemocnice zřizované kraje, což je řešeno samostatnými materiály do orgánů kraje.

1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2018, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2017. Tyto požadavky představují závazky z roku 2017, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2018 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Jedná se o částku 242 444 514 Kč dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2017 je navrhováno poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu. O tuto částku bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu.

2. Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na realizaci projektů posílením kapitoly Zdravotnictví, kapitoly Sociální věci a kapitoly Kultura. Do rozpočtu kraje na rok 2018 bude třeba schválit převod z FSR na poskytnutí schválených zápůjček dle materiálu RK-03-2018-44, př. 2.

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu roku 2018 dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1.

Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků z FSR do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, kapitoly Sociální věci a kapitoly Kultura na poskytnutí zastupitelstvem schválených zápůjček pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu
RK-03-2018-44, př. 2.  

Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor ekonomický také navrhuje rozhodnout poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava ve výši 5 000 000 Kč a uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k předloženému materiálu připomínky.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým návrhem usnesení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k předloženému materiálu připomínky.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit:

 - zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2018-44, př. 1;

- převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu RK-03-2018-44, př. 2;

  • rozhodnout:

- poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3;

- uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2018-44, př. 3.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz