Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-45: Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017

RK-03-2018-45.pdf, RK-03-2018-45pr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-03-2018-45
Název Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017.  Dotační program se týká podpory projektů neinvestičního charakteru realizovaných krajskou samosprávou v oblasti stárnutí a to až do výše 70% celkových rozpočtovaných nákladů na projekt.

Za tímto účelem byla odborem sociálních věcí zpracována Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 625 000 Kč ze státního rozpočtu pro rok 2017 na projekt s názvem Vysočina žije seniory (celkové náklady na projekt byly vyčísleny částkou 3 750 000 Kč). Na základě podané žádosti rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních dne 27. 6. 2017 o přiznání dotace Kraji Vysočina ve výši 1 087 500 Kč (z dotace byla vyňata podpora aktivit týkajících se Senior pasů) a tyto prostředky byly poukázány na účet kraje.

Projekt Vysočina žije seniory byl realizován v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. a jednotlivé aktivity byly realizovány v souladu podanou žádostí o dotaci. Hlavním smyslem aktivit projektu byla podpora aktivního a zdravého seniorského života, vzdělávání seniorů, zkvalitnění poradenského servisu pro seniory a mezigenerační soužití. Konkrétní aktivity realizované v rámci projektu jsou uvedeny v Závěrečné zprávě, materiál RK-03-2018-45, př. 1. Materiál obsahuje i podrobný položkový rozpočet projektu, který na základě skutečně realizovaných aktivit dosáhl celkové částky 2 219 210 Kč, z toho výše čerpané dotace představuje částku 671 547 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky dotace ve výši 415 953 Kč, z důvodu omezení realizace některých aktivit při krácení požadované dotace a snížení celkových nákladů u realizovaných aktivit, budou převedeny zpět na účet poskytovatele dotace MPSV a to v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina žije seniory, podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 dle materiálu RK-03-2018-45, př. 1. a uložit odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina žije seniory podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 dle materiálu RK-03-2018-45, př. 1.
ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz