Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-46: Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-03-2018-46.pdf, RK-03-2018-46pr01.pdf , RK-03-2018-46pr02.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-03-2018-46
Název Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586  01 Jihlava (dále jen KRSKV), se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2018. Dar KRSKV plánuje, obdobně jako v předchozím roce, využít na pokrytí části svých nákladů, spojených s činností a aktivitami zaměřenými na seniory. Jedná se především o zabezpečení informačního servisu pro seniory, organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, podpora vzájemného soužití seniorů a vícegeneračního soužití, podporu Mezinárodních her seniorů a zajištění vyslání týmu za Kraj Vysočina. Součástí žádosti je i podpora na zakoupení tiskárny s kopírkou, pro zajištění možnosti tisku letáků a propagačních materiálů členům organizace.

Předběžný plán aktivit KRSKV je obsažen v žádosti, která tvoří materiál RK-03-2018-46, př. 1. Vzhledem k dlouhodobé a úspěšné spolupráci Kraje Vysočina s KRSKV v oblasti seniorské politiky navrhujeme poskytnout dar na rok 2018 ve výši 60 000 Kč, jak je požadováno v doručené žádosti. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Sociální věci, § 4339, je počítáno s finančními prostředky na činnost organizace Krajská rada seniorů Kraj Vysočina. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-03-2018-46, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO: 02249626, ve výši 60 tis. Kč dle materiálu RK-03-2018-46, př. 2.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02444.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Sociální věci, § 4339 je počítáno s finančními prostředky na činnost Krajské rady seniorů Kraj Vysočina, p.s.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p.s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 60 000 Kč, dle materiálu RK-03-2018-46, př. 2.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 20. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz