Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-49: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

RK-03-2018-49.pdf, RK-03-2018-49pr01.doc , RK-03-2018-49pr02.doc , RK-03-2018-49pr03.doc

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-03-2018-49
Název Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
Zpracoval L. Zerza, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov ve Zboží a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve vazbě na změnu registrace požádala o úpravu stávajícího vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině (vymezení poskytovaných sociálních služeb), a to odebrání odlehčovací služby z  hlavní činnosti s účinností k datu schválení dodatku.

Ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace požádal o změnu zástupce ředitele ve zřizovací listině s tím, že místo vedoucí úseku ekonomického bude ředitele nově zastupovat vedoucí úseku provozního. K této změně dochází z důvodu řešené personální změny na vedoucích funkcích s účinností dne 1. 4. 2018.

Ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou požádala zřizovatelský odbor s ohledem na zhoršující se stav klientů o zakoupení speciálního pečovatelského lůžka s laterárním náklonem. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina již realizoval veřejnou zakázku na dodávku těchto pečovatelských lůžek pro jiné organizace kraje a dodávka bude uskutečněna v průběhu měsíce únor 2018, může být jedno z pečovatelských lůžek předáno do hospodaření právě Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci. Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny příspěvkové organizace.

Návrh řešení

Požadovaná změna v předmětu činnosti Domova pro seniory Havlíčkův Brod, požadovaná změna zástupce ředitele Domova ve Zboží a změna v rozsahu movitého majetku svěřeného Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin.

Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení předloženého znění dodatků zřizovacích listin, obsaženého v materiálech RK-03-2018-49, př. 1, RK-03-2018-49, př. 2,
RK-03-2018-49, př. 3. Účinnost změny je u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace navrhována k datu schválení dodatku a u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace k datu 1. 4. 2018.

Dále se radě kraje navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, s následujícím vymezením svěřovaného movitého majetku:

Organizaci se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek, pořízený v rámci obnovy pečovatelských lůžek v celkové výši 88 792,65 Kč.

Datum, k němuž bude majetek předán organizaci k hospodaření, bude uveden na předávacím protokolu, v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 1;
  • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 2;
  • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, dle materiálu RK-03-2018-49, př. 3.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz