Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-50: Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V

RK-03-2018-50.pdf, RK-03-2018-50pr01.xlsx , RK-03-2018-50pr02.doc , RK-03-2018-50pr03.docx , RK-03-2018-50pr04.doc , RK-03-2018-50pr05.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-03-2018-50
Název Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 5
Popis problému

V červnu roku 2017 proběhla aktualizace výzvy č. 005 OPZ, kdy Kraji Vysočina byla přidělena dílčí alokace ve výši 40 mil. Kč. Odbor sociálních věcí vypracoval projektový záměr na financování rozšíření kapacit sociálních služeb v Kraji Vysočina. O projektovém záměru - Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt V. bylo hlasováno per rollam na Platformě č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl.m.Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (dále jen Platforma č. 2) dne 11. 8. 2017 a platforma souhlasí s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu. Usnesením č. 1695/30/2017/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí předmětný projekt podat a odbor sociálních věcí jeho podání na počátku října zajistil. Dne 5. 1. 2018 byl projekt schválen.

V rámci projektu budou financovány dvě sociální služby, které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči. Nová kapacita sociální rehabilitace bude zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu za účelem ověření nového způsobu práce s osobami s PAS. O dalším ponechání v síti bude rozhodnuto v roce 2021.

Na jednání zastupitelstva kraje dne 7. 11. 2017 byly usnesením č. 0505/06/2017/ZK schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“. Termín pro podávání žádostí byl zásadami stanoven od 11. 12. 2017 – 20. 12. 2017 do 16:00. Po podání v těchto termínech byl pro sociální služby zpracován návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 dle materiálu RK-03-2018-50, př. 1. Pro roky 2019, 2020 a 2021 bylo umožněno zvýšení o 3 % na inflaci a růst platů.

Předpokládaný rozpočet projektu je cca 40 000 000 Kč. Pro uvedený projekt bude stanovena spoluúčast kraje ve výši 5% celkových nákladů, která činí cca 2 000 000 Kč. Zároveň potřebujeme, aby byly zajištěny finanční prostředky na zahájení financování sociálních služeb, kterému bude předcházet proplacení záloh poskytovatelům ve výši 3 500 000 Kč. Rovněž je nutné zajistit finanční rezervu pro případ, že nebudou finanční prostředky z MPSV včas připsány na zvláštní účet projektu do maximální částky 4 500 000 Kč.

Z důvodu vydání nového pověření poskytovatelům sociálních služeb pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V.“ do 31. 12. 2021 dle materiálu RK-03-2018-50, př. 3 (pověření se vztahují na celkovou kapacitu financovanou z obou projektů) jsou předkládány dodatky dle materiálu RK-03-2018-50, př. 4 pro poskytovatele sociálních služeb zahrnutých do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“, které ruší stávající ustanovení o pověření ve smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu poskytnout dotace – vyrovnávací platbu z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 dle materiálu RK-03-2018-50, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-50, př. 2.

Dále navrhujeme schválit dodatky dle materiálu RK-03-2018-50, př. 4 a schválení nového pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 3.

Z důvodu finančního zajištění projektu a finančních prostředků na zvláštním účtu projektu žádáme o předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů v částce 10 000 000 Kč. Prostředky budou pro realizaci projektu uvolňovány dle skutečné potřeby a zároveň z nich bude financovaná spoluúčast kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02447 (příloha č. 5)

Odbor ekonomický

Předpokládaný rozpočet projektu je 40 mil. Kč. Schválené finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč budou použity na spolufinancování (předpoklad cca 2 mil. Kč) a částečné předfinancování projektu.

Návrh usnesení schvaluje

pověření pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 35 627 202 Kč z účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V" dle materiálu RK-03-2018-50, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2018-50, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ v celkové výši max. 10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu.
  • rozhodnout zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.
  • schválit dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“ dle materiálu RK-03-2018-50, př. 4.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz