Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-53: FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018

RK-03-2018-53.pdf, RK-03-2018-53pr01.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-03-2018-53
Název FOND VYSOČINY – grantový program SPORTUJEME 2018
Zpracoval K. Němcová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na vyhlášení grantového programu na podporu dlouhodobých sportovních a  tělovýchovných aktivit obyvatel regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež. Příjemci dotace jsou spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je ve stanovách žadatele uvedena jako činnost hlavní) a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele. Maximální podpora na jeden projekt je 60 000,- Kč.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže v regionu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 2,5 mil. Kč na podporu dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže v Kraji Vysočina. Znění výzvy se oproti loňskému roku mírně mění pouze ve specifických kritériích, a to v bodech c), e) a f). Nově je do specifických kritérií přidán bod g). Návrh výzvy ke grantovému programu je součástí materiálu RK-03-2018-53, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Stanovisko odboru informatiky:

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02431.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Sportujeme 2018“ dle materiálu RK-03-2018-53, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz