Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-54: FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

RK-03-2018-54.pdf, RK-03-2018-54pr01.DOC

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-03-2018-54
Název FOND VYSOČINY – grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
Zpracoval J. Čermáková, M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na vyhlášení grantového programu na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost s názvem Jednorázové akce 2018, určeného pro města a obce, svazky obcí, školy a školská zařízení, spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb. a právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt.

Cílem programu je podpora a propagace účelného a aktivního trávení volného času a občanské pospolitosti.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program Jednorázové akce 2018 v objemu 1,2 mil. Kč na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost v Kraji Vysočina.

Příjemce dotace musí mít sídlo v Kraji Vysočina. Nově je v programu změněna minimální výše dotace a byla stanovena na 10 000 Kč. Dále byla upravena specifická kritéria. Změnila se výše bodového ohodnocení u kritérií a) – d), nově bylo přidáno kritérium e), tak, aby bylo dosaženo celkového maximálního součtu 30 bodů. Tím dojde k lepšímu bodovému roztřídění projektů.

Návrh výzvy grantového programu Jednorázové akce 2018 je součástí materiálu RK-03-2018-54, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02432.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018“ dle materiálu RK-03-2018-54, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz