Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-58: Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-03-2018-58.pdf, RK-03-2018-58pr01.pdf , RK-03-2018-58pr02.pdf , RK-03-2018-58pr03.pdf , RK-03-2018-58pr04.xls

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-03-2018-58
Název Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší přidělování dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, Krajským centrům talentované mládeže v Kraji Vysočina (dále jen „KCTM“).

Rada Kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na KCTM č.16/14 (dále jen „Pravidla“). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 7/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu – je uvažována částka 5 476 000 Kč na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, KCTM.

O dotaci zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci již fungujících KCTM: atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon a florbal. Novou žádost o dotaci na KCTM předložili zástupci stolního tenisu. (viz materiály RK-03-2018-58, př. 1, RK-03-2018-58, př. 2). V obdržených žádostech žádají sportovní centra o dotace v celkové výši 5 475 200 Kč. Dotace přidělené v minulých letech jsou uvedeny v souhrnné tabulce (viz materiál RK-03-2018-58, př. 4).

Při posuzování žádostí bylo zjištěno, že KCTM fotbal podalo svoji žádost po řádném termínu, který byl 30. 6. 2017 (RK-03-2018-58, př. 3).

Návrh řešení

Sportům atletika, šachy, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal, stolní tenis navrhuje OŠMS poskytnout požadované dotace na činnost KCTM, protože žadatelé splnili všechny podmínky Pravidel.  

KCTM fotbal z důvodu nesplnění těchto Pravidel (podání žádosti 13. 7. 2017) navrhuje OŠMS dotaci neposkytnout.

Na základě schváleného rozpočtu a hodnocení projektů a činnosti navrhuje OŠMS přidělit dotace takto:

Atletika – 130 000 Kč (ID- PR02017.0001PR00271

), šachy – 60 000 Kč (ID-PR02017.0002), házená – 470 000 Kč (ID- PR02017.0004), lyžování -  250 000 Kč (ID-PR02017.0005), moderní gymnastika – 154 000 Kč (ID- PR02017.0006),  PR00272

lední hokej -   1 000 000 Kč (ID-PR02017.0007), PR00270

volejbal -  230 000 Kč (ID- PR02017.0008PR00568

), tenis – 600 000 Kč (ID- PR02017.0009), orientační běh – 160 000 Kč (ID- PR02017.0010), plavání - 230 000 Kč (ID- PR02017.0011), basketbal – 230 000 Kč (ID- PR02017.0012), judo – 78 000 Kč (ID – PR02017.0013), triatlon – 56 000 Kč (ID-PRO02017.0014), florbal – 125 200 Kč (ID – PRO02017.0015), stolní tenis – 202 000 Kč (ID-PR02017.0016).

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály RK-03-2018-58, př. 1 a RK-03-2018-58, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje; rozhodování o poskytnutí dotace převyšující částku 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí podle § 36 odst. 1 písm. c) téhož zákona přísluší zastupitelstvu kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je počítáno s finančními prostředky na podporu Krajských center talentované mládeže.

Odbor informatiky

Dotace jsou evidovány v systému e-dotace pod ID uvedených v závorkách za jednotlivými sporty

Komise pro sport a volný čas

Usnesení 12/03/2017/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje schválit a doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro KCTM pro rok 2018 dle návrhu OŠMS.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;  
  • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
  • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO 00530948 ve výši 154 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
  • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
  • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 78 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
  • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 56 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
  •  Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04932170 ve výši 125 200 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2018-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz