Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-59: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem

RK-03-2018-59.pdf, RK-03-2018-59pr01.xls

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-03-2018-59
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší rozdělení finančních prostředků z dotačního a rozvojového programu MŠMT organizátorům okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.

MŠMT ČR vyhlásilo Rozvojový program MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, č. j. MSMT – 4139/2017-2.

OŠMS požádal v rámci tohoto programu o finanční prostředky ve výši 1 680 000 Kč a rozhodnutím MŠMT č. 51010/2018 byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 1 370 000 Kč s účelovým určením pro zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.

V roce 2018 budou z těchto prostředků realizována okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT, a to organizacemi uvedenými v materiálu RK-03-2018-59, př. 1. U příspěvkových organizací, které jsou zřizovány Krajem Vysočina, činí celková výše dotace 112 000 Kč. U příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, je celková výše dotace 1 258 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018 ve výši 1 370 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 112 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 370 000 Kč – na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT (ÚZ 33166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky ve výši 112 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2018-59, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-03-2018-59, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz