Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-61: „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci

RK-03-2018-61.pdf, RK-03-2018-61pr01.doc , RK-03-2018-61pr02.pdf , RK-03-2018-61pr03.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-03-2018-61
Název „Sedimentační tůně v PR Havranka“, sanační opatření – smlouva o spolupráci
Zpracoval E. Horná, J. Slaninová, R. Slouka
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina v přenesené působnosti zajišťuje péči o zvláště chráněná území podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k aktuální situaci v přírodní rezervaci (PR) Havranka Rada Kraje Vysočina na svém zasedání č. 33/2016 dne 11. 10. 2016 rozhodla zahájit práce na sanačním opatření a uložila odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) zajistit zpracování projektové dokumentace a realizaci sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ (usnesení č. 1774/33/2016/RK).

Projektová dokumentace byla zpracována a bylo provedeno projednání u dotčených orgánů státní správy. Textová část dokumentace a podrobná situace stavby jsou přiloženy v přílohách RK-03-2018-61, př. 2 a RK-03-2018-61, př. 3. Stavba byla povolena vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Sedimentační tůně v PR Havranka, v k. ú. Jiříkov u Kamene“ pod č. j. výst. SU/208/2017 stavebním úřadem Městského úřadu v Habrech. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 11. 2017.

Celkové náklady na realizaci opatření byly odhadnuty autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství ve výši 237 000 Kč včetně DPH. S finančními prostředky na realizaci sanačního opatření je počítáno na kapitole Životní prostředí, § 3742 - Chráněné části přírody.

Ke zpoždění s realizací stavby došlo z důvodu složitějšího projednávání záměru s vlastníkem.

Návrh řešení

K vymezení práv a povinností mezi vlastníkem pozemků a stavebníkem, kterým bude Kraj Vysočina, navrhuje OŽPZ uzavřít smlouvou o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření a právu provést stavbu, viz. příloha RK-03-2018-61, př. 1.

Ve smyslu ustanovení § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění je zastupitelstvu mj. vyhrazeno rozhodování o „vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč“.

Vzhledem k předpokládaným nákladům stavby vyšším než 200 000 Kč se jedná o právní jednání, o kterém ve smyslu ustanovení § 36 písm. e) zákona o krajích, je vyhrazeno rozhodovat zastupitelstvu kraje.

OŽPZ navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu, a to z důvodu péče o pozemky na území přírodní rezervace Havranka za účelem zlepšení stavu životního prostředí a druhového bohatství přírody. Cílem sanačního opatření je vytvoření akumulačního prostoru pro sedimentaci splavenin v okrajových partiích přírodní rezervace a uchránit tak jádrovou část území před přínosem nadměrného množství živin.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu dle materiálu RK-03-2018-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz