Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-62: FOND VYSOČINY – grantový program „Ekologická výchova 2018“

RK-03-2018-62.pdf, RK-03-2018-62pr01.doc , RK-03-2018-62pr02.doc

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-03-2018-62
Název FOND VYSOČINY – grantový program „Ekologická výchova 2018“
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v oblastech předcházení vzniku odpadů, změny klimatu, přírodní a školní zahrady, lesní pedagogika s rozsahem podpory 20 - 40 tis. Kč na jeden projekt.

Příjemci dotace jsou obce, příspěvkové organizace obcí, neziskové organizace a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Předkládaný grantový program přispěje k plnění cílů o informování a osvětě veřejnosti v problematice životního prostředí v Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025, v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro  období 2016 až 2025, v Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina a v dalších koncepčních materiálech na národní úrovni.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program Ekologická výchova 2018 v objemu 1 mil. Kč na podporu EVVO.

Realizace GP zvýší prostřednictvím projektů žadatelů povědomí občanů kraje o řadě oblastí životního prostředí a podpoří i plnění cílů krajských strategických materiálů. GP byl vyhlášen v letech 2014, 2015 a 2016 pod názvem Životní prostředí.

Přehled změn je uveden v materiálu RK-03-2018-62, př. 2.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02435

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Usnesení 001/01/2018/Kžp

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

doporučuje

  1. radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje
  • vyhlásit grantový program „Ekologická výchova 2018“ dle materiálu Kžp-01-2018-02, př. 2;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Ekologická výchova 2018“ dle materiálu RK-03-2018-62, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz