Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-63: Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce

RK-03-2018-63.pdf, RK-03-2018-63pr01.doc , RK-03-2018-63pr02.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-03-2018-63
Název Výzva č. 4/2018 – zemědělské akce
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o vyhlášení Výzvy č. 4/2018, která podpoří agrární sektor v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 (dále jen „Zásady“) dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0623/07/2014/ZK. Dalším nezbytným krokem bylo posouzení výše zmiňovaného materiálu Evropskou komisí, která vznesla požadavek na dopřesnění, z toho důvodu byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 27. 1. 2015 usnesením č. 0198/03/2015/ZK.

Během přípravy Zásad odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) vycházel ze skutečnosti, že agrární sektor je třeba přiblížit široké veřejnosti a reagoval na jednání Zemědělské komise Kraje Vysočina a zástupců nevládních neziskových organizací.

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj jsou zahrnuty mimo jiné prostředky na podporu agrárního sektoru ve výši 1 250 tis. Kč. Z tohoto důvodu navrhuje OŽPZ vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce dle materiálu RK-03-2018-63, př. 1.

Návrh řešení

OŽPZ navrhuje Radě kraje Vysočina podpořit zemědělské akce v agrárním sektoru.

Z tohoto důvodu doporučuje rada kraje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit Výzvu č. 4/2018 - zemědělské akce dle materiálu RK-03-2018-63, př. 1.

Doručené žádosti budou otevřeny a hodnoceny komisí dle kritérií uvedených ve výzvě. Návrh členů hodnotitelské komise je uveden v materiálu RK-03-2018-63, př. 2.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj je schválena částka    2 800 tis. Kč, ve které jsou zahrnuty mimo jiné také prostředky na podporu agrárního sektoru.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-03-2018-63, př. 1;

jmenuje

hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-03-2018-63, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz