Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-64: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“

RK-03-2018-64.pdf, RK-03-2018-64pr01.doc , RK-03-2018-64pr02.doc

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-03-2018-64
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „ČISTÁ VODA 2018“
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2018“ na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem určeného pro obce, dobrovolné svazky obcí nebo právnické osoby specifikované ve výzvě, s maximální podporou 300 000 Kč na jeden projekt.

Grantový program „Čistá voda 2018“ zahrnuje tři podprogramy. Cílem podprogramu A - Zásobování pitnou vodou je zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Cílem podprogramu B - Odvádění a čištění odpadních vod je snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů. Cílem podprogramu C - Ochrana před povodněmi nebo suchem je zvýšení úrovně ochrany před povodněmi nebo suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „Čistá voda 2018“ v objemu 7 000 000 Kč na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Návrh grantového programu „Čistá voda 2018“ je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Změny oproti grantovému programu „Čistá voda 2017“ jsou uvedeny ve změnovém dokumentu přílohy č. 2 tohoto materiálu.

O program žadatelé projevují každoročně zájem, jelikož pomocí podprogramu A a B dojde k zajištění základní občanské vybavenosti, pomocí podprogramu B dojde ke zlepšení životního prostředí zejména zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod mj. i v povodí Želivky (VN Švihov) nebo Jihlavy a pomocí podprogramu C dojde ke zvýšení úrovně ochrany životů i majetku obyvatel obcí před povodněmi a zlepšení zadržování vody v krajině. Zároveň pomocí podprogramu C dojde k vyhledání nových vodních zdrojů, zejména u obcí, které mají z důvodu sucha nedostatek vody ve stávajících zdrojích vody.

Výstupy (studie a projektové dokumentace zejména pro územní nebo stavební řízení) spolufinancované tímto GP slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky ze státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské Unie nebo jiných fondů. Investiční náklady v Kraji Vysočina na samotné realizace staveb vodních děl činí každoročně stovky milionů korun.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02429.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 1. 2018 usnesením 001/01/2018/Kžp doporučila radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Čistá voda 2018“.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu RK-03-2018-64, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz