Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-02: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021

RK-03-2021-02.pdf, RK-03-2021-02pr01.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-03-2021-02
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí určeného pro obce na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany (JPO) kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS), zařazenou do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021 v objemu 4,4 mil. Kč na podporu JPO. Dotace z Programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR. O dotaci budou moci žádat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní působností vybavenou CAS. Maximální výše dotace je navržena podle kategorie JPO v rozmezí 15 000–45 000 Kč.

Dotace byla poskytována i v minulých letech. Její výše dle kategorie JPO a možnosti využití zůstávají nezměněny. Výzva je obsahem materiálu RK-03-2021-02, př. 1. Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02799.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E - Dotační politika Kraje Vysočina - Fond Vysočiny je počítáno s Programem Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz