Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-03: Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace

RK-03-2021-03.pdf, RK-03-2021-03pr01.pdf , RK-03-2021-03pr02.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-03-2021-03
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – změna účelu využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

HZS Kraje Vysočina obdržel v loňském roce z rozpočtu kraje finanční příspěvek ve výši 6 500 000 Kč na opatření vůči šíření COVID-19. Účelem dotace byla realizace nařízených opatření KHS na území Kraje Vysočina, v obcích a v objektech Kraje Vysočina, zajištění logistiky závozů a distribuce dezinfekce a ochranných prostředků z letišť a skladů SSHR do Kraje Vysočina.

V průběhu realizace nastaly objektivní důvody, vlivem kterých bylo nutno poskytnuté prostředky využít nejen na materiálové náklady, ale rovněž částečně i na pořízení investiční techniky. Bylo nutno pořídit nosič kontejnerů v ceně 2 281 480 Kč pro přepravu desinfekčních prostředků. Celkové náklady na pořízení nosičů kontejneru přitom činily 15 231 480 Kč.
Na základě této skutečnosti žádá HZS kraje o souhlas s použitím části poskytnuté dotace na dofinancování výše uvedené investice v částce 2 281 480 Kč. Současně žádá o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy k dotaci (RK-03-2021-03, př. 1).
Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost HZS Kraje Vysočina o změnu účelu využití části poskytnuté dotace, prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a uzavřít Dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě dle materiálu RK-03-2021-03, př. 2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-03, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz