Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-04: Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020

RK-03-2021-04.pdf, RK-03-2021-04pr01.pdf , RK-03-2021-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-03-2021-04
Název Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za druhé pololetí roku 2020
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za druhé pololetí roku 2020 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 16 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 268 usnesení (za předchozí pololetí celkem 336 usnesení), rada kraje 1089 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1266).

V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK a příloze 2 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními RK. Přílohy 1 a 2 tohoto materiálu rovněž obsahují návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2020 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2, a dále doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 aschválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2021-04, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2021-04, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz