Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-05: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

RK-03-2021-05.pdf, RK-03-2021-05pr01.doc , RK-03-2021-05pr02.doc

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-03-2021-05
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Zpracoval I. Šteklová, K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.

Pravidla a režim povolování pracovních cest členů zastupitelstva kraje upravují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva č. 1/19 ze dne 29. 1. 2019 schválené usnesením č. 0014/01/2019/ZK.

Návrh řešení

V souvislosti s vyhláškou č. 589/2020 dochází od 1. 1. 2021 ke změně stanovení sazby základní náhrady za používání motorových vozidel, stravného a průměrné stanovené ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě. Proto byla nově stanovena výše stravného v rámci rozmezí sazeb stravného takto:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

  1.   95 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  2. 140 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin;
  3. 220 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18.

 

Tuto změnu je nutné promítnout do Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.

 

Dále úprava obsahuje přechod na elektronickou formu cestovních příkazů, a to od 1. 7. 2021.

 

Návrh uvedených zásad je obsahem materiálu RK-03-2021-05, př. 1.

Návrh uvedených zásad ve změnovém dokumentu je přílohou tohoto materiálu RK-03-2021-05, př. 2.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k materiálu připomínky

Oddělení hospodářské správy

nemá k materiálu připomínky.

Odbor informatiky

nemá k materiálu připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-03-2021-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz