Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-07: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany

RK-03-2021-07.pdf, RK-03-2021-07pr01.pdf , RK-03-2021-07pr02.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-03-2021-07
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic (dále jen „PZ“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se rozhodlo podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR a na svém zasedání dne 2. 2. 2016 usnesením č. 0008/01/2016/ZK se k tomu i zavázalo. Obcím, které kraj požádají o finanční pomoc, kraj poskytne v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace, maximálně však 300 000 Kč.

Obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA, postupně využívají usnesení zastupitelstva a podávají žádosti o dotace z rozpočtu kraje.

Nyní požádalo o dotaci na DA 8 obcí. Celkem obce žádají o částku 2 400 000 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení je ve stejné výši. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu RK-03-2021-07, př. 1.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 2 400 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-07, př. 1. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O03013.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 180 000 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-03-2021-07, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-07, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz