Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-12: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021

RK-03-2021-12.pdf, RK-03-2021-12pr01.doc , RK-03-2021-12pr01upr01.docx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-03-2021-12
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PREVENCE KRIMINALITY 2021
Zpracoval A. Mašterová Pohanová, J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 určeného pro neziskové organizace, školy a obce s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt. 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 22. prosince 2020 usnesením č. 0559/08/2020/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 obsahuje opatření k řešení hlavních bezpečnostních problémů v kraji, identifikovaných na základě bezpečnostní analýzy a finanční zajištění realizace těchto opatření. Realizátorem opatření budou kromě Kraje Vysočina i Policie ČR, obce, školy a neziskové organizace působící v oblasti prevence kriminality.

Ve Fondu Vysočiny je na prevenci kriminality na rok 2021 alokováno 2,9 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení program PREVENCE KRIMINALITY 2021 v objemu 2,9 mil. Kč, z toho na podporu specifických programů primární prevence 2,2 mil. Kč a na podporu programů sekundární a terciární prevence 0,7 mil. Kč.

V předcházejícím období byl program zaměřen pouze na sekundární a terciární prevenci. Převedením oblasti primární prevence do kompetence odboru sekretariátu hejtmana vznikla potřeba řešit všechny úrovně a tato oblast prevence byla zapracována do programu jako nový podprogram.

Výzva programu je obsahem materiálu RK-03-2021-12, př. 1. Součástí materiálu jsou i vzorové smlouvy pro oba podprogramy z důvodu jejich odlišnosti od schváleného vzoru smlouvy FV.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor sekretariátu hejtmana bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Lumír Bártů (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), BC. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor školství, mládeže a sportu), Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí), Mgr. Mjr. JUDr. Dana Čírtková Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina), Mgr. Milada Karásková (Probační a mediační služba ČR), Jan Frenc (Městská policie Jihlava).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02798.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Prevence kriminality 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz