Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-20: Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

RK-03-2021-20.pdf, RK-03-2021-20pr01.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-03-2021-20
Název Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021.

 

 1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2021, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2020. Tyto požadavky představují závazky z roku 2020, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2021. Jedná se o částku 536 862 545,92 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2020 je navrhováno zvýšit kapitolu Požární ochrana a IZS o částku 2 000 000 Kč na zabezpečení krizových opatření souvisejících s pandemií COVID-19 v roce 2021. Rozpočet kraje na rok 2021 bude navýšen o celkovou částku 538 862 545,92 Kč dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1.
 2. Dále ekonomický odbor navrhuje z nespotřebovaných finančních prostředků kraje za rok 2020 převod finančních prostředků v celkové výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále také FSR). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které byly vráceny na běžný účet kraje v závěru roku 2020 a nebyly dosud převedeny do FSR:

  Nemocnice Havlíčkův Brod – projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče (částka 2 500 000 Kč);

  Nemocnice Pelhřimov – vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Nemocnice Pelhřimov (částka 1 040 000 Kč);

  Muzeum Vysočiny Třebíč – projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma (částka 2 311 890,11).

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu kraje roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1. V případě, že schválené prostředky budou poskytovány zřizovaným příspěvkovým organizacím, navrhuje se zároveň schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1 (kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví a kapitola Informatika).

Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do FSR - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrhovaným usnesením týkající se zapojení nespotřebovaných finančních prostředků kapitoly Doprava z roku 2020 ve výši 151 387 000 Kč do rozpočtu kapitoly Doprava na rok 2021 a se zvýšením závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.     

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s navrhovaným usnesením týkajícím se převodu finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a dále se zapojením nespotřebovaných finančních prostředků kapitoly Kultura ve výši 6 357 881 Kč do rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2021 a se zvýšením závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u Krajské knihovny Vysočiny.

Odbor zdravotnictví

OZ souhlasí s navrhovaným usnesením týkajícím se převodu finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a se zvýšením závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za kapitolu Zdravotnictví.

Odbor informatiky

OI souhlasí s navrhovaným usnesením týkající se zapojení nespotřebovaných finančních prostředků kapitoly Informatika z roku 2020 ve výši 5 594 681,42 Kč do rozpočtu kapitoly Informatika na rok 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-03-2021-20, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz