Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-26: Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů

RK-03-2021-26.pdf, RK-03-2021-26pr01.docx , RK-03-2021-26pr02.pdf , RK-03-2021-26pr03.xlsx

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-03-2021-26
Název Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV na administraci projektů
Zpracoval D. Buřičová, D. Marek
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o řešení financování projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a  ISO) v Kraji Vysočina". Projekt bude realizovat odbor analýz a podpory řízení (dále také „OAPŘ“) s využitím administrace  Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále také "PKKV"). Zároveň materiál řeší objednávku administrace tohoto a dalších dvou projektů realizovaných odborem sociálních věcí.

 

Zdůvodnění projektu a jeho cíl:

Usnesením č. 1002/18/2020/RK rada kraje schválila záměr a žádost o podporu projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a  ISO) v Kraji Vysočina", realizovaného v rámci Výzvy pro územní samosprávné celky č. 109 a priority 4.1 Efektivní veřejná správa Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020. Výzva má ex ante financování, podíl žadatele je 5 %.

Cílem projektu (v souladu se zaměřením výzvy) je propojení různých metod řízení kvality CAF (Common Assessment Framework), benchmarking a ISO 2700x do  jednoho integrovaného systému. Výstupem projektu bude jak sebehodnotící zpráva dle CAF, tak recertifikace dle ISO/IEC 27001:2013, zároveň bude vše spojeno (a je i podmíněno) s průběžným vzděláváním všech uživatelů, tj zaměstnanců dle jejich pracovních pozic, a to zejména v oblastech:

  • šíření povědomí o kvalitě a kybernetické bezpečnosti,
  • vzdělávací aktivity pro odborníky a rozvoj jejich kompetencí, a to jak členů CAF týmu, členů Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti a interních auditorů kybernetické bezpečnosti.
  • Nedílnou součástí projektu je zajištění činnosti auditora kybernetické bezpečnosti. 

Podrobný popis projektu a rozpis nákladů na činnosti (náklady na vzdělávání, prověřování získaných vědomostí a osobní náklady) jsou uvedeny v příloze RK-03-2021-26, př. 1.

 

Dne 13. 1. 2021 obdržel kraj informaci, že podaná žádost o podporu splnila všechny podmínky věcného hodnocení a na základě výsledků výběrového procesu byl  projekt doporučen k podpoře, viz materiál RK-03-2021-26, př. 2.

Projekt bude administrovat ve spolupráci s OAPŘ Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Materiál zároveň řeší i další objednávky služeb, které bude realizovat PKKV v souladu s požadavky objednatele (odbor sociálních věcí) dle materiálu RK-03-2021-26, př. 3:

  • Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016676  celkem za 278 400 Kč, z toho v roce 2021 celkem 158  400  Kč;
  • Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008 celkem za 229 000 Kč - jde o prodloužení termínu realizace, v roce 2021 nebudou poskytnuty žádné finanční prostředky;
  • Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 celkem za 600 000 Kč z toho celkem 500 000 Kč v roce 2021 z účtu projektu (jde o způsobilé výdaje projektu), dále jde o prodloužení termínu realizace.
Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši 214,2 tis. Kč (jde o podíl kraje ve výši 5 % z celkového rozpočtu projektu ve výši 4 284 tis. Kč). Zároveň navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit (a to s ohledem na minimalizaci rizika zpoždění převodu finančních prostředků od dotačního orgánu po vyúčtování průběžných žádostí o platbu) převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.

Zároveň se radě kraje doporučuje vzít na vědomí informaci o realizaci projektů dle objednávek služeb uvedených v materiálu RK-03-2021-26, př. 3 a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro PKKV, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením.

Odbor ekonomický

Projekt  "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. Schválené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování kraje (cca 214 tis. Kč) a budou převáděny postupně dle potřeby.

 

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty;

bere na vědomí

objednávky k  administraci projektů "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAS a ISO) v Kraji Vysočina CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016676" , "Projekt - evropské dotace, realizace aktivity administrace VZ Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" a "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486" dle materiálu RK-03-2021-26, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"" ve výši 214,2 tis. Kč;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení (31. 3. 2023), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 3. 2023)
Termín 31. 3. 2023

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz