Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-28: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

RK-03-2021-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-03-2021-28
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0481/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz (dále jen „Smlouva“) mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem, jejímž předmětem je úprava vzájemné spolupráce při financování provozu Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, (dále jen „Trojlístek“) spočívající v zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje v Trojlístku v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Na základě Smlouvy podal Kraj Vysočina žádost o platbu příspěvku na provoz pro nezletilé děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji, které byly do Trojlístku umístěny na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově za měsíc prosinec 2020 ve výši 438 000 Kč, jejíž odsouhlasení bylo potvrzeno avízem od Jihočeského kraje dne 13.01.2021.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2021, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku ve výši finančních prostředků poukázaných Jihočeským krajem na účet kraje.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 438 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 438 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc prosinec 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
Termín 5. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz