Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-35: Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-03-2021-35.pdf, RK-03-2021-35pr01.pdf , RK-03-2021-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-03-2021-35
Název Schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 2178/36/2020/RK schválila střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2021 – 2023 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, součástí nichž byla projednána i akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“) Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR (dále jen „projekt“).

 

Celkový výdaj projektu je dle průzkumu trhu odhadován ve výši 67 604 493 Kč. Nemocnice požádala o součinnost při zajištění financování projektu dle materiálu RK-03-2021-35, př. 1.

 

Předpokládá se, že projekt by mohl být financován ve větší míře (85% - 100% uznaných nákladů) prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“). Parametry investičního nástroje REACT-EU nejsou aktuálně přesně známé a dle dostupných informací by výzvy měly být vypsány na přelomu února a března 2021. Nemocnice připravuje podání žádosti do tohoto chystaného dotačního programu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2021-35, př. 2, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 a doporučuje zastupitelstvu kraje souhlasit s realizací projektu a schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt poskytnutím zápůjčky nemocnici v celkové výši 67 604 493 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt předložen a následně řídícím orgánem schválen. V případě, že projekt nezíská podporu z REACT-EU, případně získá podporu částečnou, bude potřebné financování z rozpočtu kraje řešeno samostatným materiálem.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky je navrhováno řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, případně cizími zdroji. Zápůjčka bude řešena samostatným materiálem do orgánu kraje. Případné dofinancování vlastního podílu projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace z rozpočtu kraje po ukončení jeho realizace je v souladu s běžným postupem kraje.

V případě, že projekt nezíská podporu, případně částečnou, bude financování z rozpočtu kraje řešeno samostatným materiálem.

Odbor regionálního rozvoje

Financování uvedeného projektového záměru z IROP prostřednictvím nástroje REACT-EU, přichází v úvahu v tematické oblasti „Zdravotnictví“, prioritní oblast A - „Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště“. Rozsah případné podpory z REACT-EU a výše dotace bude záviset na nastavení podmínek příslušné výzvy.

V prioritní oblasti A by dle dostupných informací měly být podporovány stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť a pořízení přístrojového vybavení pro lékařské obory spolupracující s urgentním příjmem. V případě typu urgentního příjmu 2, jehož definici Nemocnice Třebíč splňuje, mezi tyto obory patří anesteziologie a resuscitace (vč. operačních sálů a centrální sterilizace), JIP, ARO a semiintenzivní péče, radiologie a zobrazovací metody, laboratoře (pro odbornost biochemie), chirurgie, ortopedie a traumatologie, vnitřní lékařství vč. pneumologie a gynekologie vč. porodnictví. Seznamy doporučeného přístrojového vybavení pro jednotlivé podporované obory zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví dne 29. 12. 2020.

Dle dosud známých podmínek Nemocnice Třebíč jako urgentní příjem typu 2 může do prioritní oblasti A předložit max. 1 projekt a výše dotace může činit max. 150 mil. Kč, dle posledních informací dotace bude poskytnuta ve výši 100%. Uznatelnost nákladů v rámci REACT-EU je nastavena od 1. 2. 2020 s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.

Závazně budou veškeré podmínky čerpání uvedeny ve výzvě k předkládání žádostí, jejíž vyhlášení pro oblast zdravotnictví se předpokládá v březnu 2021.  Při registraci žádosti o podporu bude nutné u přístrojů s pořizovací cenou vyšší jak 5 mil. Kč, doložit souhlasné stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví. Přístroje/žádost bez tohoto stanoviska nebudou podpořeny.

Návrh usnesení schvaluje

projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-35, př. 2;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků), tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • souhlasit s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ předkládaného do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;
  • schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ v celkové výši 67 604 493 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz