Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-38: Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“

RK-03-2021-38.pdf, RK-03-2021-38pr01.pdf , RK-03-2021-38pr02.doc , RK-03-2021-38pr03.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-03-2021-38
Název Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“
Zpracoval P. Benešová, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 žádá o poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“. Žádost o poskytnutí dotace je obsahem materiálu RK-03-2021-38, př. 1. Cílem předkládaného projektu je nadále poskytovat kvalifikované poradenství v oblasti Průmyslu 4.0, a nově také v oblasti e-commerce a digitalizaci obecně, prostřednictvím již existující sítě asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 (5 poradenských center v okresních městech a jedno krajské poradenské centrum). Cíle projektu bude dosaženo zvyšováním kvalifikace zaměstnanců poradenských center, vzděláváním firem a poskytováním konzultací k problematice konceptu P 4.0, e-commerce a digitalizace a možnostem jejich financování apod.

 

Žádost o poskytnutí dotace, kterou kraj obdržel 15. 1. 2021, navazuje na projekty „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ (výstupy tohoto projektu jsou součástí materiálu RK-03-2021-38, př. 2), „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ a „Osvěta „Průmysl 4.0“ na Vysočině“, které byly žadatelem realizovány a Krajem Vysočina finančně podpořeny v letech 2018 – 2020, a to na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina ze dne 23. 2. 2016.

 

Přestože je problematika Průmyslu 4.0 již delší dobu diskutována a propagována různými partnery jak na národní tak regionální úrovni, až nyní začínají především malé a střední firmy přikládat této problematice patřičný význam. Nejen pochopení komplexnosti pojmu Průmysl 4.0 a k němu se vážícího procesu digitální transformace širokého spektra podnikových procesů, ale v současnosti především jeho postupné zavádění, je zásadní pro další rozvoj místních firem a celého regionu. Zahájení digitalizačních procesů ve firmách bude také v některých případech rozhodujícím faktorem pro získání podpory v programovém období 2021+.

 

Odbor regionálního rozvoje žádost posoudil jak po obsahové tak formální stránce. Z hlediska obsahu předpokládané aktivity projektu vhodně doplňují krajem již realizované či plánované aktivity k tématu Průmysl 4.0, kterými jsou naplňovány cíle Krajské přílohy národní RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí a zajišťování kvalifikovaných pracovních sil. Jedná se např. o přeshraniční vzdělávací a síťovací aktivity k tématu digitalizace a Průmysl 4.0 realizované v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava, obdobné aktivity realizované Krajem Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko (projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ podpořený z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika), možnost financování přípravy či realizace konceptu Průmysl 4.0 z připravovaného krajského dotačního programu Inovační vouchery 2021 apod. Projekt se nově nezaměřuje pouze na koncept Průmysl 4.0, který je orientován především na výrobní společnosti, ale díky rozšíření o téma e-commerce, tedy aktivity, které rozvíjí obchod v elektronickém prostředí, lze poskytovat služby a vzdělávání také obchodním společnostem a poskytovatelům služeb.

 

Po formální stránce obsahuje žádost všechny potřebné náležitosti. Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis byla ověřena odborem regionálního rozvoje a doložena ze strany Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, z.s. čestným prohlášením.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. dle materiálu RK-03-2021-38, př. 1 a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2021-38, př. 3.

 

Finanční prostředky na poskytnutí dotace jsou zahrnuty na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde je na podporu rozvoje podnikatelského prostředí uvažováno s částkou 1 500 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – O03017.0001

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je mimo jiné počítáno s finančními prostředky na podporu rozvoje podnikatelského prostředí.

Agentura CzechInvest, regionální pobočka pro Kraj Vysočina

Agentura CzechInvest, regionální pobočka pro Kraj Vysočina, podporuje projekt KHK KV dalšího rozvoje sítě asistenčních center Průmyslu 4.0.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR nemá k předloženému projektovému záměru připomínky a souhlasí s jeho realizací.

Úřad práce ČR, krajská pobočka Jihlava

Krajská pobočka ÚP ČR v Jihlavě vyjadřuje souhlas s projektovým záměrem.

Vysočina Education

Vysočina Education vyjadřuje předloženému projektu podporu.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava potvrzuje zapojení do projektu a vyslovuje mu podporu. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ dle materiálu RK-03-2021-38, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-38, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz