Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-44: Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“

RK-03-2021-44.pdf, RK-03-2021-44pr01.pdf , RK-03-2021-44pr02.xlsx , RK-03-2021-44pr03.docx

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-03-2021-44
Název Monitorovací zpráva za partnera projektu “Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o podání 6. monitorovací zprávy za partnera za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci projektu „Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ“ (ConNat AT-CZ), realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-03-2021-44, př. 1 zpráva za partnera a finanční zpráva, jejíž přílohou je dle materiálu RK-03-2021-44, př. 2 soupiska výdajů za výše uvedené monitorovací období v hodnotě 14 892,36 €.

 

Usnesením č. 0501/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-117, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 2 předkládaných v rámci projektu „ConNat AT-CZ“ za 6. monitorovací období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 3.

Stanoviska Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ s návrhem 6.monitorovací zprávy za období od 1.7.2020 do 31.12.2020 v rámci projektu "Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ" souhlasí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2021-44, př. 1 a RK-03-2021-44, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz