Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-45: Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

RK-03-2021-45.pdf, RK-03-2021-45pr01.pdf , RK-03-2021-45pr02.docx

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-03-2021-45
Název Návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem materiálu je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ ze dne 11. 2. 2020 č. 1/20 (dále též „Zásady“) předložení návrhu na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“.

Oprávněnou organizací přijímat a hodnotit návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ a vést Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina je Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, která je pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina a zřizuje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.

V souladu s výše uvedenými Zásadami Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace v roce 2020 zpracovalo a v termínu do 31. 12. 2020 na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu postoupilo jeden návrh na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“, viz materiál RK-03-2021-45, př. 1.

O udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ rozhoduje Zastupitelstvo Kraje Vysočina. V jednom kalendářním roce mohou být uděleny maximálně tři tituly. Titul se uděluje na dobu neurčitou. Udělení titulu opravňuje nositele užívat logo „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ ke své propagaci, titul se osvědčuje listinou (diplomem) a je spojen s předáním finančního daru ve výši 10 000 Kč.

Poskytnutí finančního daru bude řešeno samostatným materiálem a předloženo na jednání Rady Kraje Vysočina.

Předání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ je plánováno uskutečnit v dubnu 2021 při příležitosti Slavnostního předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělovaných Krajem Vysočina v Centru tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, bližší informace jsou uvedeny v materiálu RK-03-2021-45, př. 2.

 

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ ze dne 11. 2. 2020 č. 1/20 rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-03-2021-45, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálu RK-03-2021-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz