Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-47: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"

RK-03-2021-47.pdf, RK-03-2021-47pr01.doc

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-03-2021-47
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "UNESCO 2021"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO určeného pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "UNESCO 2021"  v objemu 300 tis. Kč na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V rámci programu neproběhly žádné meziroční změny s výjimkou úpravy maximální částky dotace pro jednoho žadatele ve vazbě na nižší alokaci programu.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02797.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem UNESCO 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2021" dle materiálu RK-03-2021-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz