Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-48: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021

RK-03-2021-48.pdf, RK-03-2021-48pr01.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-03-2021-48
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému
Jedná se o návrh na vyhlášení Programu "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021" zaměřeného na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky prostřednictvím podpory rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku.
Program je dle podporovaných oblastí rozdělen do tří podprogramů a určen především pro veřejný sektor (obce, DSO,…). Obce jsou také většinově vlastníky této infrastruktury.
Návrh řešení
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil k vyhlášení Program v celkovém objemu 8 500 tis. Kč.
Základní charakteristika a parametry podpory v rámci navržených podprogramů:
A. Projektová dokumentace (2 000 tis. Kč) - zpracování projektové dokumentace cyklostezek včetně studií proveditelnosti cyklotras (dotace max. 300 tis. Kč na jeden projekt);
B. Cyklotrasy a cyklostezky (4 000 tis. Kč) - údržba, opravy včetně plošných oprav povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba komunikací pro cykloturistiku a cyklodopravu a objektů podmiňujících jejich funkci (dotace max. 500 tis. Kč na jeden projekt u oprav, v případě výstavby resp. investičních akcí až 2 000 tis. Kč); 
C. Terénní cyklistika (2 500 tis. Kč) -  údržba, opravy povrchů, celkové rekonstrukce a výstavba areálů pro terénní cyklistiku - singletraily, pumptracky atp. (dotace max. 2 000 tis. Kč na jeden projekt).
Oproti výzvě 2020 byla podpora rozšířena o podprogram C. Tato oblast byla doposud podporována formou individuálních dotací. U podprogramů byla zvýšena minimální požadovaná spoluúčast žadatele ze 40 na 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-48, př. 1. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Cyklodoprava a cykloturistika 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02801.

Návrh usnesení doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-48, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz