Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-54: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021

RK-03-2021-54.pdf, RK-03-2021-54pr01.doc

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-03-2021-54
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách určeného pro školy a školská zařízení nezřizovaná krajem, neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti s maximální podporou 25 tis. Kč u jednotlivců a 50 tis. Kč u kolektivů a výprav na jeden projekt.

Vyhlášením programu dojde k podpoře reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a k dalšímu sportovnímu rozvoji krajských sportovců.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 500 tis. Kč na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

Oproti loňskému programu došlo ke snížení alokované částky z 900 tis. Kč na 500 tis. Kč. Ostatní podmínky a zaměření programu zůstává stejné jako v loňském roce.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Účast na mistrovství Evropy a světa 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02810.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021“ dle materiálu RK-03-2021-54, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz