Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-55: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021

RK-03-2021-55.pdf, RK-03-2021-55pr01.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-03-2021-55
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2021
Zpracoval Z. Beneš, P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity (včetně vybavení sportovním nářadím a náčiním), směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská zařízení nezřizovaná krajem, neziskové organizace a obce s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Vyhlášením programu by mělo dojít ke zlepšení fyzického stavu sportovišť a zároveň k rozšíření prostoru pro realizaci sportovních aktivit občanů kraje.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 2 500 tis. Kč na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu. Zaměření programu zůstává stejné jako v loňském roce. Rozdíl oproti minulým rokům je v alokované částce, která byla snížena o 500 tis. Kč a nově mohou uznatelné náklady vznikat od 1. 1. 2021, nikoliv až od uzavření smlouvy.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Součástí materiálu je výzva programu: RK-03-2021-55, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02813.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem SPORTOVIŠTĚ 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2021“ dle materiálu RK-03-2021-55, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz