Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-60: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021

RK-03-2021-60.pdf, RK-03-2021-60pr01.xls , RK-03-2021-60pr02.xls

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-03-2021-60
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021
Zpracoval Z. Pavelcová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 66 780 000 Kč. Prostředky budou dále rozepsány na 32 soukromých škol a školských zařízení.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 66 780 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021.

Krajský úřad poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. MŠMT poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací.

V materiálu RK-03-2021-60, př. 2 je pro informaci uveden seznam soukromých škol a školských zařízení.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 66 780 000 Kč – na dotace pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí roku 2021 (ÚZ 33155).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 66 780 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-60, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz